Algemene voorwaarden Buro PUUR

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Buro PUUR. Buro PUUR is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 27296965. Buro PUUR richt zich op het geven van voorlichtingslessen, gastcolleges, trainingen, het verzorgen van bijeenkomsten, het inzetten van ervaringswerkers, de verkoop van handleidingen en signalenkaarten of alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat, een product bij ons koopt of aan onze events deelneemt.

Artikel 1 │ Toepasselijkheid

 1. 1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgevers van Buro PUUR. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Buro PUUR een overeenkomst sluit tot het verzorgen van voorlichtingen, gastcolleges, trainingen of bijeenkomsten ongeacht of de opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.
 2. 2Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle bestellingen van producten, bijvoorbeeld handleidingen, die door consumenten bij Buro PUUR worden gedaan.

Artikel 2 │ Inschrijvingen/offertes/bestellingen

 1. 1De inschrijving voor een training geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier via buropuur.nl of via een aanmelding via de mail. Alle trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Bij sommige trainingen is er een maximumaantal deelnemers. Buro PUUR behoudt zich het recht voor de locatie te wijzigen.
 2. 2In overleg kan een training op maat op locatie worden verzorgd.
 3. 3Voor het aanmelden voor een voorlichtingsles, workshop of gastcollege op locatie dient de potentiële opdrachtgever een offerte aan te vragen via buropuur.nl of via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wij streven ernaar binnen twee werkdagen antwoord te geven. Buro PUUR is echter niet aansprakelijk als dit streven door omstandigheden niet wordt behaald. De bevestiging van een offerte voor voorlichtingslessen kan per mail plaatsvinden. Het inplannen van een lesrooster en voorlichters wordt ook als een bevestiging van de opdracht beschouwd, tenzij ander met elkaar besproken.
 4. 4Voor de inzet van ervaringswerkers dient een aanvraag ingediend te worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na een succesvol kennismakingsgesprek kan de opdracht door beide partijen akkoord bevonden worden. De inzet kan plaatsvinden na met elkaar de volgende zaken overeen gekomen te zijn: aantal uren, vergoeding, facturatievoorwaarden en verantwoording.
 5. 5Alle publicaties kunnen via de site burpuur.nl worden besteld.

Artikel 3 │ Annulering en wijziging

 1. 1Annulering van een opdracht dient schriftelijk, per e-mail, plaats te vinden.
 2. 2In geval van verhindering van een opdrachtgever/deelnemer is Buro PUUR gerechtigd een factuur te verzenden.
 3. 3Bij het niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursus kosten verschuldigd.
 4. 4Annulering of het verschuiven van een voorlichting naar een andere datum is mogelijk. Dit dient te allen tijde in overleg met Buro PUUR te gebeuren en is kosteloos tot dertig dagen voor aanvang van de startdatum van de voorlichting. Bij annulering tussen dertig dagen tot veertien dagen voor aanvang van de startdatum wordt vijftig procent van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de startdatum wordt honderd procent van de kosten (voor voorlichting, trainingen e.d.) in rekening gebracht.
 5. 5Afspraken met ervaringswerkers die binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak worden afgezegd worden wel in rekening gebracht.
 6. 6Buro PUUR heeft het recht om ten aanzien van trainingen en voorlichtingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 7. 7Publicaties kunnen na verzending alleen terug worden genomen, mits de publicatie onbeschadigd is. De verzendkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 │ Betaling

 1. 1De opdrachtgever/consument dient de gehele vordering binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen.
 2. 2De reis- en verblijfskosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij dit ergens anders (mail of site) uitdrukkelijk vermeld staat.
 3. 3Voor opdrachten die bij de opdrachtgever op locatie worden uitgevoerd worden reis- en parkeerkosten in rekening gebracht.
 4. 4De verzendkosten van producten die via onze site te koop zijn, zijn niet bij de verkoopprijs inbegrepen. De verzendkosten zijn afhankelijk van de bestelling en worden opgeteld bij de verkoopprijs.
 5. 5Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/consument in verzuim. De opdrachtgever/consument is bij niet tijdige betaling verplicht aan Buro PUUR de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Dit met een minimum van 100 euro.

Artikel 5 │ Intellectuele eigendom

 1. 1Het auteursrecht op de door Buro PUUR uitgegeven brochures, trainingsmaterialen e.d. tijdens voorlichtingen of trainingen, berust bij Buro PUUR, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder toestemming van Buro PUUR zullen door de opdrachtgever noch de deelnemer geen gegevens uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. 2Het auteursrecht op offertes, rapportages, voorstellen e.d., die voortkomen uit werkzaamheden van Buro PUUR, berust bij Buro PUUR.

Artikel 6 │ Uitvoering van de opdracht

 1. 1Indien de opdrachtnemer de opdracht niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 2. 2De opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
 3. 3De opdrachtnemer streeft ernaar om geplande opdracht te allen tijde door te laten gaan. Bij onvoorziene omstandigheden zal de opdrachtnemer alles in het werk stellen om te zorgen voor een vervangende voorlichter/trainer/ervaringsdeskundige.


Artikel 7 │ Aansprakelijkheid

 1. 1Buro PUUR zet zich onvoorwaardelijk in om de gegeven activiteiten naar beste vermogen uit te voeren. Het is de missie van Buro PUUR om kinderen in nood zichtbaar te maken en hulp aan te reiken. In onze trainingen voor professionals en voorlichtingslessen voor leerlingen is onze eigen ervaring met de eetstoornis het uitgangspunt.
 2. 2Onze voorlichtingslessen en onze organisatie in het algemeen, zijn niet gericht op het bieden van nahulp. Onze lessen zijn vooral gericht op het geven van informatie en het bespreekbaar maken van problemen. Het is de verantwoordelijkheid van de school vast te stellen wat zij ten aanzien van individuele leerlingen beslissen over eventuele begeleiding naar hulp.
 3. 3Buro Puur sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van de opdrachtnemer en/of opdrachtgever, voor zover hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
 4. 4Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan de opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht.
 5. 5Buro PUUR is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 6. 6Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de brochures, website, handleidingen e.d. van Buro PUUR.

Artikel 8 │ Overige bepalingen

 1. 1Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Buro PUUR is het Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, is bevoegd om van enig geschil kennis te nemen.
 2. 2Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Buro PUUR. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Buro PUUR in staat is adequaat te reageren.
 3. 3Buro PUUR is gehouden binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken omtrent de ingediende klacht en eventuele gevraagde voorzieningen. Indien Buro PUUR de klacht gegrond acht, zal Buro PUUR de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. 4Indien het alsnog verrichten van de overeen gekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Buro PUUR slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.