Multidisciplinaire richtlijn eetstoornissen 

De Multidisciplinaire richtlijn eetstoornissen is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De aanbevelingen in de richtlijn berusten waar mogelijk op de resultaten van gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. De beschikbare resultaten van dat wetenschappelijk onderzoek zijn door de werkgroep vastgelegd en geïnterpreteerd. Aansluitend zijn de aanbevelingen geformuleerd, gericht op het expliciteren van goed handelen. De richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van alle mensen met een eetstoornis in Nederland. De richtlijn biedt aanknopingspunten voor zorgorganisatie, bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen, en bevat aanbevelingen voor implementatie. De richtlijn bevat daarnaast een weergave van de visie van patiënten op de zorg.

De richtlijn is onder meer een voortzetting van de aanbevelingen die de Stuurgroep Eetstoornissen Nederland in haar rapport aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deed. De richtlijn sluit ook zo veel mogelijk aan bij de beschikbare internationale richtlijnen op het gebied van eetstoornissen.

De richtlijn wordt in de loop van 2017 waarschijnlijk vervangen door de Zorgstandaard Eetstoornissen.